شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

حسين-354

+ واقعا كه مرگ عجيب بيخ گوش آدم نشسته
ايمان
واقعا
نه اتفاقا!!
چراغ جادو
حسين-354
رتبه 0
0 برگزیده
88 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
حسين-354 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top